خواص شگفت انگیز فلز آلومینیوم

✅خواص شگفت انگیز آلومینیوم

? آلیاژهای جوش پذیر آلومینیوم ?

آلیاژهای آلومینیوم را می توان براساس قابلیت جوش پذیری به چند دسته کلی به شرح ذیل تقسیم بندی نمود :

1- ➰آلیاژهای آلومینیوم با جوش پذیری بالا
الف) آلیاژهای کارپذیر : آلومینیوم خالص، 1100, 1060, 1350, 2219, 3003, 3004, 6039, 6010, 5652, 5456, 5454, 5254, 5054, 5086, 5083, 5052, 5050, 5005, 7005, 6151, 6101, 6063, 6061
ب) آلیاژهای ریختگی : 365.0, 443.0, 413.0, 514.0, 514.0 A

2- ➰آلیاژهای آلومینیوم با جوش پذیری متوسط
الف) آلیاژهای کارپذیر : 4032, 2038, 2036, 2014
ب) آلیاژهای ریختگی : 710.0, 512.0, 511.0, 355.0, 333.0, 319.0, 308.0, 208.0, 712.0, 711.0
3- ➰آلیاژهای با جوش پذیری محدود
الف) آلیاژهای کارپذیر : 2024
ب) آلیاژهای ریختگی : 222.0, 238.0, 295.0, 296.0, 520.0

4-➰ آلیاژهای جوش ناپذیر (جوشکاری آنها توصیه نمی شود)
الف) آلیاژهای کارپذیر : 7021, 7029, 7050, 7075, 7129, 7150, 7178, 7475
ب) آلیاژهای ریختگی : 242.0